Uszkodzenie ciała - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia

Jeżeli osoba poszkodowana doznała uszkodzenia ciała lub  rozstroju zdrowia ma przede wszystkim prawo do:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i lepszego odżywiania,
 • zwrotu kosztów opieki fachowej oraz sprawowanej przez osoby najbliższe.
 • zwrotu kosztów transportu poszkodowanego i rodziny.

W uzasadnionych przypadkach poszkodowany ma prawo do:

 • zwrotu utraconych zarobków lub innych korzyści,
 • zwrotu kosztów przygotowania do zawodu,
 • zwrotu kosztów adaptacji mieszkania,
 • renty tytułem utraconych zarobków i/lub zwiększonych potrzeb.

Zadośćuczynienie

Według treści art. 445 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które ma charakter kompensacyjny. Ma ono na celu złagodzenie sytuacji powypadkowej oraz pomoc w dostosowaniu się do nowych warunków.

Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od wielu czynników, a w szczególności od:

 • charakteru obrażeń,
 • stopnia nasilenia bólu,
 • okresu leczenia,
 • liczby zabiegów,
 • trwałych następstw wypadku,
 • wieku, płci, stanu cywilnego,
 • zawodu,
 • bezradności poszkodowanego.

Zadośćuczynienie powinno uwzględniać wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne zarówno doznane przez poszkodowanego, jak i te, które będzie on w przyszłości odczuwać z dużym stopniem prawdopodobieństwa. Nie ma znaczenia, że poszkodowany może nie zdawać sobie sprawy ze swej krzywdy z uwagi na wiek bądź upośledzenie psychiczne.  Mimo że wysokość doznanej przez poszkodowanego krzywdy jest niewymierna i nie ma możliwości określenia zadośćuczynienia w sposób dokładnie odpowiadający rzeczywistości, to jednak jego wysokość nie może stanowić kwoty symbolicznej i musi przedstawiać wartość ekonomicznie odczuwalną.

Koszty leczenia i rehabilitacji

Z uwagi na dostępność świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej oraz niejednokrotnie długie terminy oczekiwania na ich realizację, coraz częściej poszkodowani korzystają z odpłatnych wizyt u specjalistów, rehabilitacji, badań itp.

Koszty lepszego odżywiania

Do kosztów leczenia należą także koszty poniesione na lepsze odżywianie się osoby, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które będą celowe i uzasadnione stanem zdrowia poszkodowanego.

Dodatkowa opieka

Od zobowiązanego do naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany może żądać zwrotu kosztów poniesionych na sprawowanie nad nim dodatkowej opieki, jeżeli poszkodowany takiej opieki wymagał. Chodzi tu o opiekę fachową (np. pielęgniarki) jak również o pomoc rodziny i znajomych.

Koszty transportu

Poszkodowany może wystąpić z roszczeniem o zwrot poniesionych kosztów na transport, który pozostawał w związku przyczynowym z wyrządzoną szkodą. Jeżeli doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i konieczne było podjęcie leczenia, poszkodowany ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na transport do placówek medycznych, w których leczył się po zajściu zdarzenia.

Utracone zarobki

Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Adaptacja mieszkania

Roszczenie o zwrot ww. kosztów przysługuje na podstawie art. 361 § 2 k.c., który mówi o stratach, jakie poniósł poszkodowany w wyniku wyrządzonej mu szkody.

Renta z tytułu utraconych zarobków

Renta przysługuje poszkodowanemu, który na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. W takim przypadku konieczne jest zbadanie wysokości uzyskiwanego dochodu przed zdarzeniem powodującym szkodę oraz porównanie go do obecnej sytuacji.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany zmuszony jest stale korzystać z opieki osoby trzeciej, rehabilitacji, korepetycji, stosować specjalną dietę, kupować lekarstwa, środki opatrunkowe i higieniczne, to przysluguje mu renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Wystarczy uprawdopodobnienie konieczności ich zaspokajania.