Śmierć osoby bliskiej - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
 • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
 • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
 • Jesteś ofiarą pedofili?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Śmierć osoby bliskiej - pomożemy.

Jeżeli poszkodowany stracił w wypadku osobę mu bliską, może wystąpić do sprawcy (lub jego ubezpieczyciela) o:

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych

3 sierpnia 2008 roku weszła w życie zmiana do kodeksu cywilnego przewidująca możliwość przyznania zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 k.c.).

Jednak już przed dniem 3 sierpnia 2008 r. również można było dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Podstawą tegoż roszczenia był art. 24 k.c. w związku z art. 448 k.c.

Za najbliższego członka rodziny uznaje się nie tylko matkę, ojca, rodzeństwo i dzieci, a także macochę, ojczyma, rodzeństwo przyrodnie oraz partnera pozostającego ze zmarłym w związku nieformalnym (konkubinacie). Zgodnie z aktualnie obowiązującym orzecznictwem do osób bliskich należą nie tylko krewni, ale też inne osoby niepołączone ze zmarłym więzami rodzinnymi, o ile istnieje między nimi stosunek bliskości. Zatem zadośćuczynienie może być przyznane nie tylko krewnym zmarłego, ponieważ pokrewieństwo nie stanowi podstawowego kryterium bliskości. Decydujące znaczenie mają nie więzy prawne a faktyczne.

Istotny tu będzie indywidualnie oceniany stopień cierpienia psychicznego, stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy i opieki osoby bliskiej, uczucia osamotnienia, bezsilności wobec trudności życiowych, stopień zażyłości, bliskości i wspólności, jakie zachodziły pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny.

Jeżeli osoba bliska zmarła na skutek wypadku przed 3 sierpnia 2008 roku, to również przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę wynikającą z tej śmierci. Zgodnie, bowiem z art. 448 k.c., w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W ostatnich latach sądy zaczęły określać zadośćuczynienia po śmierci najbliższych w wysokości nawet do 230 tys. złotych dla jednego członka rodziny.

Zwrot kosztów pogrzebu

Koszty pogrzebu obejmują wszystkie wydatki związane zwyczajowo z pogrzebem, tj.:

 • koszty uroczystości pogrzebowej,
 • koszty przewozu zwłok,
 • zakup trumny,
 • zakup wieńców,
 • zapłatę za nekrologi,
 • zakup odzieży żałobnej zmarłego i żałobników,
 • wykup miejsca na cmentarzu,
 • wydatek na msze żałobne,
 • koszty wystawienia nagrobka (grobowca),
 • koszty kremacji,
 • wydatek na poczęstunek dla najbliższej rodziny.

Zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS nie podlega zaliczeniu, jako odszkodowanie od sprawcy szkody.

Renta obligatoryjna (obowiązkowa)

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego, przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Uprawnionymi do renty są osoby, którym w chwili śmierci poszkodowanego przysługiwały roszczenia alimentacyjne, a także dzieci poczęte za życia, a narodzone po śmierci poszkodowanego. Wysokość renty powinna być dostosowana do potrzeb uprawnionego oraz mieścić się w granicach zarobkowych i majątkowych zmarłego. Chodzi o zarobki i inne dochody, które zmarły mógł uzyskać, a nie jakie rzeczywiście osiągał.

Renta fakultatywna (dobrowolna)

Stosownie do treści art. 446 § 2 zdanie drugie k.c. inne osoby bliskie są uprawnione do renty po zmarłym, jeżeli zmarły dostarczał im dobrowolnie i stale środków do utrzymania, a wymagają tego zasady współżycia społecznego (np. zmarły dziadek dobrowolnie wspomagał finansowo wnuka).

-> Szybki kontakt z nami <-

KONTAKT

GDPM Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
ul. Kartuska 142
80-136 Gdańsk

gdpm@gdpm.pl
tel. +48 58 303 46 38 Wyślij e-mail

Jestem poszkodowany

Informacja o Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna, Tomasz Rosa, z siedzibą 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@gdpm.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy i dochodzeniem roszczeń, w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 9 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Podanie danych osobowych jest warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań przed zawarciem umowy lub objętych treścią zawieranej umowy. Odbiorcami danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną, technologiczną, merytoryczną, opiniodawczą oraz inne, których udział jest niezbędny do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu świadczenia usługi przez okres trwania praw i obowiązków stron w związku z prawną możliwością dochodzenia roszczeń przez obie strony. Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez stronę umowy. Administrator Danych nie zamierza stosować technik automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wysyłka plików

Wyślij nam swoje pliki za pośrednitwem aplikacji TRANSFERNOW zintegrowanej z naszą witryną.

Zgoda na Newsletter

Aby otrzymować informacje marketingowe za pomocą systemu newsletter należy wyrazić zgodę. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna, Tomasz Rosa, z siedzibą 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@gdpm.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usługi newsletter e-mail, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty email ochronadanych@gdpm.pl. Każdy może wystąpić do Administratora Danych Osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia niniejszej usługi, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi jej świadczenie.