Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Niezależne orzecznictwo medyczne

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest formułowanie przez lekarza, w formie opinii bądź orzeczenia, oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcjonalnego organizmu danej osoby, na wniosek tej osoby lub uprawnionej do tego instytucji.

Przy dochodzeniu odszkodowań za ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej, opinia prywatna, sporządzana na zlecenie poszkodowanego jest niezbędna dla określenia roszczeń. Ważne by sporządzono ją w sposób rzetelny, wtedy to roszczenia główne zostaną poparte niepodważalnym dowodem. Słusznym będzie również roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia samej opinii.

Opinie oraz orzeczenia lekarskie określają m.in.:

  • stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu,
  • zasadność poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • zdolność do pracy, 
  • konieczność dodatkowej opieki, 
  • konieczność dodatkowego odżywiania się,
  • konieczność specjalistycznego leczenia,
  • rokowania na przyszłość, zmniejszenie szans życiowych,
  • związek przyczynowy, tzn. odpowiadają na pytanie czy dane upośledzenie organizmu jest skutkiem zdarzenia,
  • inne wnioski, ważne w sprawie.

Niezależne opinie medyczne wykonuje  Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych (CNOiUM).