Stosowne odszkodowanie - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020
Stosowne odszkodowanie za śmierć lub uszkodzenie ciała

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, to najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje roszczenie o stosowne odszkodowanie, zwłaszcza wówczas, gdy wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Oceniając, czy nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, uwzględnia się wszystkie okoliczności mające wpływ na warunki życiowe osoby uprawnionej do odszkodowania, a więc jej stan zdrowia, wiek, cechy osobowe (stopień zaradności), stosunki majątkowe, warunki wychowawcze.

Śmierć małoletniego dziecka może stanowić przyczynę znacznego pogorszenia sytuacji życiowej jego rodziców.

Stosowne odszkodowanie ustalane jest w wysokości nieraz symbolicznej (np. 10, 30 lub 50 tys. złotych), jednak, gdy osoba zmarła osiągała bardzo wysokie zarobki lub mogła zapewnić bardzo dobry byt bliskiemu, odszkodowanie to może być wysokie i ustalane np. na kwotę 500 tys. złotych, niezależnie od renty.