Przedawnienie - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
  • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
  • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
  • Jesteś ofiarą pedofili?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Przedawnienie

Termin podstawowy: 3 lata

Generalna zasada przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych uregulowana jest w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech, przy czym bieg terminu przedawnienia roszczeń o świadczenie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem zgodnie z art. 819 § 2 k.c.

Wyjątek od generalnej zasady trzyletniego okresu przedawnienia stanowią roszczenia z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z brzmieniem art. 819 § 3 k.c. termin roszczeń poszkodowanego wobec zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem okresu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem) lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontraktem).

Zgodnie z brzmieniem art. 442 § 1 k.c. roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, przedawniają się po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

20 lat na dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy szkody

Jeżeli roszczenia z umowy ubezpieczenia OC mają podstawy w zbrodni lub występku, roszczenia o naprawienie szkody ulegają przedawnieniu dopiero po upływie lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na moment dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie i osobie za nią odpowiedzialnej (art. 442 § 2 k.c.).