Aktualności - GDPM - Odszkodowania - Darmowa porada-801 120 020

Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
  • Jesteś ofiarą wypadku w pracy?
  • Potrzebna Ci natychmiastowa pomoc prawno-medyczna?
  • Jesteś ofiarą pedofili?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Śliski chodnik - należy się odszkodowanie!

Śnieg to nie tylko zabawa, to także ogromne zagrożenie dla pieszych i kierowców.

Ośnieżone i pokryte lodem chodniki, schody mokre, śliskie od błota i śniegu wejścia do sklepów to niestety częsty widok. Nawet przy naszej zwiększonej ostrożności nie zawsze uda się uniknąć upadku na nieodśnieżonym chodniku, skutym lodem przystanku tramwajowym, nieposypanym piaskiem lub solą deptaku, czy też zabrudzonym błotem pośniegowym wejściem do sklepu.

Kiedy dojdzie do upadku i doznamy złamania lub innych obrażeń ciała albo zniszczeniu ulegnie nasze ubranie lub zakupy, to możemy domagać się odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie danego terenu w należytym stanie.

Wspaniała, piękna, polska zima

W jednym z gdańskich parków pan A. poślizgnął się na nie posypanej piaskiem nawierzchni chodnika, przewrócił się, doznając złamania kości udowej prawej. Na szczęście naocznym świadkiem zdarzenia był pan B. który wraz z panem A. przebywał na spacerze. Wśród spacerowiczów znajdował się przypadkowo lekarz, wezwał on natychmiast pogotowie ratunkowe.

Proces leczenia był długi, trwał 18 miesięcy. Poszkodowanego skierowano go na hospitalizację, konieczne okazało się zastosowanie leczenia operacyjnego polegającego na repozycji i zespoleniu złamania. Z uwagi na zdiagnozowany staw rzekomy, pan A. wymagał powtórnej hospitalizacji, podczas której wykonano zespolenie gwoździem śródszpikowym. Doszło do zakrzepowego zapalenia żył kończyny dolnej.

Nie bądź bałwanem – walcz o odszkodowanie!

Rodzina zleciła firmie TER Enterprises (z grupy GDPM) dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania od zarządcy drogi.

Zarządcą drogi jest, w zależności od jej kategorii, gmina, powiat, województwo lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy prawa wskazują, iż generalnym zadaniem, które uzasadnia odpowiedzialność zarządcy dróg, jest utrzymanie drogi w należytym stanie. Z treści przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) wynika, iż do podstawowych obowiązków ciążących na zarządcach dróg należy szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych i zabezpieczających przywracających pierwotny stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W celu realizacji tego zadania zarządca powinien utrzymywać podlegające mu drogi w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek pozostający w adekwatnym związku przyczynowym z ich wykorzystaniem. Zadania swoje zarządca powinien realizować w szczególności poprzez utrzymywanie w dobrym stanie technicznym nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Za pośrednictwem TER Enterprises wystosowało do Zarządcy (ZDiZ), podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie dróg i chodników w należytym stanie, wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi wystąpienie ZDiZ wskazał, iż brak jest przesłanek do przypisania ZDiZ winy za zaistniałe zdarzenie i obciążenia go za skutki wypadku.

A wiec sąd

Pozew przygotowany został sprawnie i szybko. W toku procesu pozwany zakład ubezpieczeń P., który udzielił ochrony ubezpieczeniowej ZDiZ wskazał, że ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za wypadek i powstałą szkodę, gdyż wykonywanie usług odgarniania śniegu i posypywania piaskiem na terenie parku J. powierzone zostało przedsiębiorstwu Z. Dlatego też do udziału w sprawie w charakterze pozwanego sąd wezwał również firmę Z. Przypozwane przedsiębiorstwo Z. wniosło o oddalenie powództwa w całości.

Sąd: winna firma sprzątająca

Sąd uznał odpowiedzialność przedsiębiorstwa Z. Ujawnione w toku procesu okoliczności jednoznacznie potwierdzały, iż w chwili wypadku na wskazanym obszarze nie był wysypany piasek, a nawierzchnia była śliska. Odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem podlegał mostek, jak i chodnik prowadzący do niego. Na podstawie umowy z ZDiZ zobowiązanym do tych czynności było przedsiębiorstwo Z.

Reasumując - na skutek braku należytej staranności, a tym samym nie wykonania obowiązku doszło do wypadku, w którym poszkodowanym został pan N.

Sąd na rzecz naszego pana A. zasądził tylko kwotę 15 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwotę 18 tys. złotych odszkodowania tytułem kosztów transportu, leczenia rehabilitacji oraz adaptacji mieszkania. Sąd nie uznał m.in. zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez małżonkę…

Oczywiście wniesiono apelację

Proces toczący się przed sądem drugiej instancji trwał ponad 4 miesiące. Ponowna analiza materiału dowodowego zakończyła się sukcesem. Sąd orzekł, że apelacja jest częściowo zasadna.

Na podstawie II wyroku na rzecz pana A. dodatkowo zasądzono kwotę ponad 53 tys. złotych zadośćuczynienia oraz odszkodowania oraz odsetki za 3 lata. Ponadto sąd drugiej instancji nie obciążył pana A. kosztami zastępstwa procesowego.


Sprawiedliwy wyrok

Powyższy wyrok został przyjęty przez pana A. z satysfakcją. Ustalenia poczynione przez sąd, zarówno pierwszej jak i drugiej instancji, potwierdziły odpowiedzialność przedsiębiorstwa Z. Wniesione roszczenia wynikające z konieczności zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, adaptacji mieszkania, dodatkowej opieki, a także wydatki poniesione na transport zostały zaspokojone w pełnej wysokości. Przyznana w łącznej wysokości ponad 116 tys. złotych kwota odszkodowania w sposób znaczący zrekompensowała doznaną krzywdę.

Dzięki współpracy z GDPM i TER Enterprises pan A. otrzymał należne mu odszkodowanie obejmujące nie tylko zadośćuczynienie, ale także wszelkie koszty poniesione na skutek wypadku. Poszczególne wydatki zostały sprecyzowane w sposób rzetelny i kompleksowy, a ich zweryfikowanie umożliwiał przedstawiony materiał dowodowy.

Z uwagi na stałą praktykę podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody i notoryczne oddalanie roszczeń niezbędna okazała się interwencja sądu, której skutkiem była wygrana, satysfakcjonująca Poszkodowanego.

Tomasz Rosa
Dyrektor GDPM

Bądź mądry po szkodzie, zgłoś się do GDPM!

Zadzwoń: 58 303 46 38 ; 801 120 020
Wyślij e-mail: gdpm@gdpm.pl
Zgłoś sprawę: www.gdpm.pl

Bezpłatnie zbadamy Twoją sprawę!

Zadzwoń: 801 120 020 lub Napisz!

Inne aktualności